REJESTRACJA ABSOLWENTÓW

Osoby zainteresowane udziałem

w spotkaniach absolwentów

w dniu 24 marca 2018 roku

prosimy o wypełnienie zgłoszenia

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z rejestracją osób  zainteresowanych udziałem w spotkaniach absolwentów w dniu 24 marca 2018 roku

  Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne i dobrowolne przetwarzanie danych osobowych  zawierających:  imię i nazwisko (nazwisko panieńskie), rok ukończenia szkoły, adres poczty email przez  Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich przy  ul. Skalnej  1  w Rydułtowach, od osoby której dotyczą dla potrzeb niezbędnych do rejestracji osób  zainteresowanych udziałem w spotkaniach absolwentów w dniu 24 marca 2018 roku

Jednocześnie zostałam/em/ poinformowana/y o tym, że:
  1. Administratorem danych osobowych w związku z rejestracją osób zainteresowanych udziałem w spotkaniach absolwentów w dniu 24 marca 2018 roku  jest Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich przy  Skalnej 1 w Rydułtowach
  2. Dane będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia i dokumentowania rejestracji osób  zainteresowanych udziałem w spotkaniach absolwentów w dniu 24 marca 2018 roku , a podanie ich jest dobrowolne. 
  3. Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym  prawie do dostępu do treści danych i ich poprawieniu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.